7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

06 listopada 2019

Od przyszłego roku podatki lokalne będą wyższe

7 dni
Opłata targowa pozostanie w 2020 roku w Częstochowie na dotychczasowym poziomie. Zmienią się stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.  

Planowane na przyszły rok dochody miasta z podatku od nieruchomości mają wynieść 152 mln 100 tys. zł. Wysokość tych dochodów zależy m.in. od bazy podatkowej oraz stawek podatkowych uchwalanych corocznie przez Radę Miasta. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ich górne stawki zmieniają się co roku w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

W 2020 roku utrzymane zostaną obniżone stawki podatku od gruntów pod hałdami kopalnianymi (oprócz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). Tak samo będzie ze stawkami od budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w niepodpiwniczonych budynkach wielorodzinnych. Stawki te zostały zwaloryzowane tylko o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek obowiązujących w tym roku.  
 
Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji) wyniesie 0,95 zł od 1 m2 (w 2019 r. wynosi 0,92 zł). Właściciele gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i sztucznych zbiorników zapłacą 4,80 zł od 1 ha. Za pozostałe grunty – w tym te, na których organizacje pożytku publicznego prowadzą odpłatną działalność statutową – stawka wyniesie 0,50 zł od 1 m2. 3,15 zł od 1 m2 zapłacimy za niezabudowane grunty objęte obszarem rewitalizacji (o którym mowa w ustawie o rewitalizacji) na terenach, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo mieszaną, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Za grunty pod hałdami z urobisk kopalnianych (na działkach oznaczonych w ewidencji symbolem ,,Tr” lub ,,Ba”, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą) ich właściciele zapłacą 0,12 zł od 1 m2.

Stawka podatków od budynków mieszkalnych (lub ich części) została ustalona na 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w obecnym roku wynosi 0,73 zł). W budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyszłoroczna stawka podatku to 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019 r. – 22,35 zł). Tyle samo zapłacą ci, którzy na działalność gospodarczą wykorzystują budynki mieszkalne. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, w których prowadzi się obrót kwalifikowanym materiałem siewnym wyniesie 11,18 zł. Z kolei 4,87 zł to stawka od 1 m2 dla budynków zajętych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Organizacje pożytku publicznego zapłacą 8,05 zł od 1 m2 w budynkach wykorzystywanych na swoją odpłatną działalność statutową.

Od budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w niepodpiwniczonych budynkach wielorodzinnych stawkę ustalono na 0,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W przypadku budowli przyszłoroczny podatek wyniesie 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Radni ustalili też stawki podatku od środków transportowych na kolejny rok. Ich wysokość uległa zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku. (tj. wzrosły o 1,8%). Stawki są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów środków transportu, ich tonażu i uwzględniają zwłaszcza wpływ poszczególnych rodzajów pojazdów na środowisko naturalne oraz waloryzację o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do tegorocznych stawek.

Na tegorocznym poziomie pozostaną dzienne stawki opłaty targowej. W przypadku sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, słoika wyniosą w 2020 roku 8 zł. Prowadzący handel z samochodów i przyczep zapłacą – w zależności od ładowności pojazdów –  od 21 do 47 zł. Z kolei dzienna opłata targowa dla stanowisk handlowych waha się – w zależności od zajmowanej powierzchni – od 16 zł (stanowiska do 2 m kw. włącznie) do 36 zł (dla powierzchni przekraczających 20 m kw.).


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama