7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

08 sierpnia 2018

Miasto nie zarobi這 ani z這t闚ki, a powinno!

7 dni
„Naszym zdaniem za zaistnia陰 sytuacj sprzeda篡 kamienicy przy Al. NMP 49 – personalnie odpowiada prezydent Cz瘰tochowy Krzysztof Matyjaszczyk [SLD]. To on zabra nieruchomo嗆 spod w豉dania miasta i przekaza j spó販e miejskiej ARR. To on pozwoli, by prezes tej spó趾i Marcin Kozak, bawi si w jakie podejrzane Dialogi z Inwestorami, zamiast przeprowadzi przejrzysty przetarg. To on wreszcie dopu軼i do sprzeda篡 miejskiego mienia, z czego ani z這tówka nie trafi豉 do bud瞠tu miasta.
My mieszka鎍y bloków, s御iaduj帷ych z Alej 49, ale przede wszystkim jako cz瘰tochowianie, chcieliby鄉y wiedzie, co Agencja Rozwoju Regionalnego zamierza zrobi z 3 milionami z這tych ze sprzeda篡 kamienicy?”

Pytania mieszka鎍ów przekazali鄉y Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz瘰tochowie.

– Na jaki cel ARR zamierza przeznaczy pozyskane 鈔odki ze sprzeda篡 nieruchomo軼i w Alejach?

„字odki uzyskane ze sprzeda篡 nieruchomo軼i, o której mowa w Pani zapytaniu zostan przeznaczone na cele statutowe Spó趾i. Zgodnie z postanowieniami statutu celem dzia豉lno軼i Spó趾i jest dzia豉nie na rzecz rozwoju regionu cz瘰tochowskiego i podnoszenie konkurencyjno軼i jego gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsi瑿iorczo軼i i innowacyjno軼i, przygotowanie przedsi瑿iorców i struktur otoczenia biznesowego do wspó逍racy mi璠zynarodowej, zw豉szcza z instytucjami Unii Europejskiej, dostosowanie ofert ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorców z regionu cz瘰tochowskiego do wymaga rynku europejskiego oraz u豉twianie im dost瘼u do innowacyjnych, nowoczesnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarz康zania. Celem jest tak瞠 minimalizowanie zagro瞠nia bezrobociem przez wspieranie inicjatyw gospodarczych tworz帷ych nowe miejsca pracy, wsparcie dla samorz康ów zamierzaj帷ych zracjonalizowa zarz康zanie mieniem komunalnym oraz wsparcie rozwoju sektora ekonomii spo貫cznej, a tak瞠 wszelkich inicjatyw przynosz帷ych po篡tek regionalnej spo貫czno軼i. Do istotnych celów spó趾i zalicza si równie inspirowanie zwi您ków pomi璠zy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz aktywizacja dzia豉lno軼i instytucji, organizacji spo貫cznych, samorz康owych oraz podmiotów gospodarczych poprzez szeroko rozumian dzia豉lno嗆 informacyjn, promocyjn i szkoleniow.”

– Jakie inwestycje obecnie realizuje ARR?
„W zakresie dotycz帷ym zapytania zawartego w punkcie 2 wskazujemy, 瞠 jest ono niejednoznaczne, gdy nie sprecyzowano w nim w jaki sposób rozumiane jest poj璚ie „inwestycji”. Pojecie „inwestycji” wi您a mo積a m.in. z inwestycj odtworzeniow, modernizacyjn, rozwojow, strategiczn, a z punktu widzenia przedmiotu inwestycji wyró積i mo積a m.in. inwestycje rzeczowe, finansowe, czy inwestycje w kapita ludzki. Jednocze郾ie informujemy, 瞠 obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz瘰tochowie S.A. z siedzib w Cz瘰tochowie nie realizuje inwestycji polegaj帷ej na budowie lub modernizacji budynku.”

– Kredyty – jakiej warto軼i i na jaki cel – ma zaci庵ni皻e na dzie dzisiejszy ARR i czy wymaga造 one por璚zenia, a je郵i tak, to kto go udzieli?
„W odpowiedzi na pytanie dotycz帷e kredytu informujemy, i obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz瘰tochowie S.A. posiada jeden kredyt, który zosta zaci庵ni皻y w celu sfinansowania budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Kredyt zosta zaci庵ni皻y na kwot 3.750.000,00 z, z tym, 瞠 w lipcu 2018 roku kwota pozostaj帷a do sp豉ty wynosi豉 3.421.000,00 z. Zaci庵ni璚ie ww. kredytu nie wi您a這 si z konieczno軼i por璚zenia jego sp豉ty przez inne osoby.”

– Prosimy o udost瘼nienie nam bilansu spó趾i za ostatnie 5 lat oraz o informacje dotycz帷e wynagrodze zarz康u spó趾i.
„Bilanse Spó趾i za ostatnie 5 lat dost瘼ne s w Rejestrze Przedsi瑿iorców Krajowego Rejestru S康owego, prowadzonym przez S康 Rejonowy w Cz瘰tochowie, XVII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego (adres S康u: ul. 眨irki i Wigury 9/11, Cz瘰tochowa). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dost瘼ie do informacji publicznych, która znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, przepisy tej ustawy nie naruszaj przepisów innych ustaw, okre郵aj帷ych odmienne zasady i tryb dost瘼u do informacji, b璠帷ych informacjami publicznymi. W 鈍ietle normy prawnej wynikaj帷ej z przywo豉nego powy瞠j przepisu ustawa o dost瘼ie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania, gdy informacja publiczna jest dost瘼na dla osoby zainteresowanej w innym trybie. 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz瘰tochowie S.A. zgodnie z normami wynikaj帷ymi z ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i sk豉da we w豉軼iwym rejestrze s康owym m.in. roczne sprawozdania finansowe, w tym bilanse Spó趾i. Jak stanowi art. 8 i art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S康owym rejestr ten jest jawny i ka盥y ma prawo dost瘼u do danych zawartych w Rejestrze za po鈔ednictwem Centralnej Informacji. Elementem sk豉dowym tego prawa jest m.in. dost瘼 do bilansów. W 鈍ietle przytoczonej regulacji prawnej posiada Pani mo磧iwo嗆 uzyskania informacji dotycz帷ej bilansów Agencji Rozwoju Regionalnego w Cz瘰tochowie S.A – w trybie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze S康owym.
W zakresie dotycz帷ym wynagrodzenia Zarz康u Spó趾i wskazujemy, 瞠 informacje o wysoko軼i dochodów uzyskiwanych z tytu逝 pe軟ienia funkcji w Zarz康zie przez ka盥ego z cz這nków Zarz康u podlegaj udost瘼nieniu w ramach o鈍iadcze maj徠kowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miasta Cz瘰tochowie. W 鈍ietle obowi您uj帷ego stanu prawnego informacje publiczne udost瘼nione poprzez ich og這szenie w Biuletynie Informacji Publicznej wy陰czone s z obowi您ku udost瘼nienia na indywidualny wniosek. Uwag na to zwróci m.in. Naczelny S康 Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 2479/11 wskazuj帷, 瞠: „Organ administracji publicznej w przypadku informacji udost瘼nionej w  Biuletynie Informacji Publicznej nie ma obowi您ku dokonywania wydruków z Biuletynu i przesy豉nia ich 膨daj帷emu.” Przytoczona teza znajduje zastosowanie równie w niniejszej sprawie. Zaznaczamy, 瞠 dane umieszczone w o鈍iadczeniach maj徠kowych dotycz okresu do 2017 r. Wskazanie zawarte we wniosku „za ostatnie 5 lat” traktujemy jako dotycz帷e zako鎍zonych lat kalendarzowych.”

***

No có, z gradu prawniczych sformu這wa trudno cokolwiek zrozumie. 
...i 瞠by nie by這 w徠pliwo軼i. 
Od lat ARR nie odpowiada na pytania Redakcji, bo i ta korespondencja podpisana przez Mart Lichosik i Mart Potrzebowsk, nie jest odpowiedzi na nasze pytania, a z kolei brak konkretów daje nam prawo do w豉snej interpretacji. Nie wiadomo, na co dok豉dnie ARR zamierza przeznaczy pieni康ze ze sprzeda篡 nieruchomo軼i przy Al. 49, mo積a jedynie przypuszcza, 瞠 cz窷, a mo瞠 nawet ca這嗆 poch這n wynagrodzenia.


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Tre嗆:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama