7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

19 stycznia 2018

List Czytelnika: Co się dzieje z nadpłaconym podatkiem?

7 dni
„Proszę redakcję Tygodnika 7 dni o pomoc w ustaleniu faktów w sprawie opłat podatku od nieruchomości. Chodzi to, że wspólnie z resztą mojego rodzeństwa odziedziczyliśmy po rodzicach piękną działkę w Częstochowie. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale po wielu latach porządkujemy sprawy spadkowe, a powodem jest konflikt między nami. Zarówno ja, jaki i moje rodzeństwo udowadniamy przed sądem, że działka należy się jemu. Przez wiele lat każdy z nas opłacał w całości podatek od nieruchomości. Zastanowiło mnie to, że miasto Częstochowa odbierało od każdego z nas pełną kwotę podatku, czyli parę razy więcej niż on wynosił. 
Mam pytanie: co się dzieje z tymi pieniędzmi? 
Czy jeśli sprawę w sądzie przegram bądź dostanę tylko część działki, magistrat zwróci mi nadpłatę?
Czytelnik”.

W imieniu naszego Czytelnika zwróciliśmy się z pytaniami do urzędu miasta. Sytuacja dotyczy kilku spadkobierców, którzy za jedną działkę przez lata wpłacali podatek od nieruchomości -  w pełnej wysokości każdy. Ponieważ nie jest uregulowany stan prawny majątku, każdy ze spadkobierców chce przed sądem wykazać się tym, że działką się interesował, a wręcz ją użytkował, bo płacił chociażby podatki. I co ważne, żaden z nich nie składał do urzędu wniosku o rozliczenie nadpłaty.
Co dzieje się z owym podatkiem w takiej sytuacji?
Wyjaśnienia złożyła Elżbiety Wdowiak, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat. 

- Czy zdarzają się przypadki opłaty podatku od nieruchomości za ten sam okres w wysokości większej niż należna?
„Tak, nadpłaty wynikają zarówno z wpłat podatku w wysokości większej niż decyzja, jak również powielonych wpłat dokonanych w całej kwocie wynikającej z decyzji przez kilku współwłaścicieli. Nadpłaty mogą wynikać również z powodu odpisów podatku spowodowanych zmianami w ciągu roku (np. podatnik zapłacił podatek z góry a w trakcie roku sprzedał nieruchomość).”

- Jeśli tak się zdarza, to ile jest tych przypadków i jaka jest wysokość nadpłaty? 
(Prosimy o podanie danych za ostatnie 5 lat)

„Urząd nie prowadzi ewidencji ilości powstałych w trakcie roku nadpłat ani dokonywanych zwrotów w tym zakresie.”

- Na co jest przeznaczana nadpłata podatku od nieruchomości?
„Powstałe nadpłaty podlegają rozliczeniu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa rozdział 9, nadpłaty podlegają zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych a w razie ich braku podlegają zwrotowi, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.
Postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty są na bieżąco prowadzone przez Wydział Podatków i Opłat zarówno na wniosek strony jak i z urzędu.
We wniosku należy wskazać sposób zwrotu tj., nr konta bankowego lub za pośrednictwem poczty - w tym przypadku nadpłata pomniejszana jest o koszty przekazu (zgodnie z zapisami ustawy - ordynacja podatkowa).

Sprawy nadpłat uregulowane są w rozdziale 9 ordynacji podatkowej, gdzie opisano tryb postępowania w przypadku ich wystąpienia.
W opisanej sytuacji dochodzi do świadomej nadpłaty podatku przez spadkobierców w celu osiągnięcia potencjalnej korzyści w przyszłości.
Istota współwłasności sprowadza się do świadomego podziału wysokości zobowiązania przez współwłaścicieli, tak aby wpłata - po takim podziale - w całości pokryła wyliczony podatek.
We wskazanym przypadku w toku weryfikacji ewidencji podatkowej Urząd wezwie płatników do określenia sposobu zwrotu nadpłaty, a w przypadku braku takiej informacji od wpłacających, zwrot nastąpi zgodnie z zapisami ustawy. Ze względu na rozmiar ewidencji (około 100 tys. kart kontowych) weryfikacja takich przypadków może przebiegać wolniej, jednakże w momencie wykrycia nadpłaty, postępowanie będzie przeprowadzone bez zwłoki. 
Do tego czasu środki przekazywane są na rachunek bankowy gminy, skąd również zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.”


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama