7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

10 stycznia 2018

Stanowisko ZGM TBS w sprawie wodociągu na Zawodziu

7 dni
Mieszkańcy dzielnicy Zawodzie tuż przed świętami zorganizowani cykl spotkań w sprawie nowej sieci wodociągowej, która ma zastąpić starą, a że nie wszyscy do nowej są podłączeni, wśród mieszkańców powstała obawa, iż wkrótce mogą zostać pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Poza tym osoby, które nabyły domki od miasta Częstochowy, zakupili nieruchomość wraz z mediami i po raz drugi nie chcą płacić za przyłącza wodociągowe. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy m.in. ulic: Jasnej, Olsztyńskiej i Galwaniego denerwują się i za wszelką cenę szukają pomocy. Na ich prośbę interwencję podjęli radni: Krystyna Stefańska (niezależna) oraz Marcin Maranda (Mieszkańcy Częstochowy). 
Po naszych publikacjach ZGM TBS również zabrał głos w sprawie.

„W związku z publikacją spornych treści przez Pani Redakcję, Spółka pragnie zająć konkretne stanowisko wobec treści (co nie zostało umożliwione Spółce na wcześniejszym etapie).

Historycznie zabudowa segmentów tzw. „Domków Motowskich” stanowiła w 100% własność Gminy Miasto Częstochowa i traktowana była jako wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Jednak na indywidualne wnioski najemców segmentów, prawa własności do części z nich zostały przeniesione na prywatnych właścicieli wraz z prawem do przynależnego im gruntu. W konsekwencji, mając na uwadze istotę prawa własności, a w szczególności prawa i obowiązki spoczywające na właścicielach segmentów, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych umożliwiających Spółce bądź Gminie dysponowanie cudzą własnością. Co również istotne, brak jest możliwości angażowanie środków publicznych, będących w dyspozycji Gminy bądź Spółki, w prace związane z budową indywidualnych przyłączy do segmentów stanowiących własność prywatną.
Natomiast co w niniejszej sprawie najważniejsze, Spółka pragnie podkreślić, iż brak jest uzasadnienia dla twierdzeń, zgodnie z którymi właściciele segmentów pozbawieni zostaną dostępu do wody. W trakcie spotkania zorganizowanego z właścicielami przedmiotowych segmentów podkreślano, iż obecny dopływ wody do segmentów nie jest w żaden sposób zagrożony. Właściciele zostali również poinformowani, iż prace związane z wyposażeniem segmentów w indywidualne przyłącza wody poprzedzone zostaną okresem przejściowym, zgodnie z następującym harmonogramem:
- zarządca - ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. wypowie umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w części segmentów stanowiących wyodrębnioną własność prywatną ze skutkiem na dzień 31.03.2017 r. (dla segmentów przy ul. Galwaniego) oraz w terminie prognozowanym do 30.06.2017 r. (dla pozostałych ulic),
- w ostatecznym terminie do dnia 31.03.2017 r. właściciele segmentów zobowiązani są jedynie do regulacji i zawarcia umowy na dostawę wody z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Regulację tę właściciele mogą przeprowadzić w jeden z następujących sposobów:

* I sposób: prywatni właściciele powinni spisać porozumienie pomiędzy sobą i wyznaczyć jedną osobę, która w imieniu pozostałych właścicieli podpisze umowę na dostawę wody z WPWiK na aktualnie istniejącej sieci, co powinno nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2017 r. dla segmentów przy ul. Galwaniego) oraz w terminie prognozowanym do 30.06.2017 r. (dla pozostałych ulic),
* II sposób: właściciele wszystkich segmentów stanowiących własność prywatną zostali poinformowani przez ZGM TBS w Częstochowie  Sp. z o.o., o technicznej możliwości wykonania we własnym zakresie nowego indywidualnego przyłącza wodociągowego do nowego wodociągu według dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu zarówno Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jak i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., którą należy uzgodnić dla własnego przyłącza, a następnie wszcząć procedurę zgłoszenia prac w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy i po uzyskaniu zgody wykonać inwestycję. Dobrowolna realizacja indywidualnego przyłącza umożliwi właścicielowi segmentu podpisanie indywidualnej umowy na dostawę wody z WPKiK.

Odnosząc się z kolei do segmentów stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy oraz sytuacji, w której znajdują się ich najemcy, Spółka również pragnie podkreślić, iż twierdzenia zawarte w publikacji są bezpodstawne. Osoby zajmujące przedmiotowe segmenty (właściciele, jak i najemcy) nie zostaną pozbawieni dostępu do wody.
Zgodnie z „Planem rzeczowo-finansowym remontów zasobów Gminy Miasto Częstochowa” z końcem 2017 r. segmenty przy ul. Galwaniego, stanowiące własność Gminy wyposażone zostały w indywidualne przyłącza wodociągowe do nowego wodociągu znajdującego się w ulicy. Natomiast w II kwartale 2018 r. wyposażone w indywidualne przyłącza wodociągowe wyposażone zostaną segmenty przy ulicach: Jasnej, Olsztyńskiej, Próżnej oraz Pasteura.

Wyposażenie w indywidualne przyłącza wodociągowe segmentów wchodzących w skład zasobu komunalnego zarządzanego przez Spółkę spowoduje jedynie zmianę formalno-prawną w kwestii dotychczasowego sposobu rozliczenia wody. Najemcy segmentów stanowiących własność Gminy będą bowiem prowadzić indywidualne rozliczenia na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na dostawę wody. W konsekwencji Spółka jako zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego jest zobowiązana wypowiedzieć umowę zawartą z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz uregulować formalno-porawnie kwestię dotychczasowego pośrednictwa w dostawie i rozliczeniu wody.
W miejscu tym przywołać należy regulację ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej  między przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W doktrynie wskazuje się zaś, iż „Odbiorca usług musi mieć tytuł prawny do nieruchomości albo spełnić minimalny wymóg korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Tytuł prawny do nieruchomości nie został zdefiniowany w ustawie zaopatrzeniowej. Jednak skoro wymogi stawiane są odbiorcom na zasadzie spełnienia pewnego minimum, wydaje się, że wymóg posiadania tytułu prawnego można rozumieć szeroko jako każde prawo do nieruchomości, zarówno rzeczowe (np. własność, użytkowanie), jak i obligacyjne (np. najem, dzierżawa).”

Nie może ujść również uwadze, iż Spółka została powołana do pełnienia czynności wynikających z przywołanego już zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  nr 1260/12 w stosunku do zasobów miejskich. W konsekwencji Spółka nie jest uprawniona świadczyć usług pośrednictwa w dostawie wody dla prywatnych właścicieli.

Odnosząc się z kolei do obaw mieszkańców  w zakresie ponoszenie kosztów związanych przykładowo z naprawą przyłączy należy wskazać, iż są one bezpodstawne. Bezwzględnie obowiązującą regulację w zakresie obowiązków wynajmującego i najemcy zawiera bowiem ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6a ust. 1 tejże ustawy, wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 

Podsumowując należy ponownie podkreślić, iż Spółka nie wymusza na właścicielach segmentów będących własnością prywatną, ani też na najemcach segmentów stanowiących własność Gminy, jakichkolwiek inwestycji związanych z wykonaniem indywidualnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Nadto działania Spółki nie stwarzają zagrożenia w dostawie wody do mieszkańców tychże segmentów.
Jednocześnie nadmienić można, że Spółka realizuje czynności zarządcze zgodnie z wolą właściciela, zmierzającą do wprowadzenia ulepszeń w istniejącym zasobie mieszkaniowym Gminy oraz mającą na celu ekonomiczne i zgodne z prawem gospodarowanie tymże zasobem. Wszelkie podejmowane działania mają również na celu dbałość o środowisko.

Sebastian Rozpondek, Dyrektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Katarzyna Bigosińska, Członek Zarządu.”


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama