7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

08 listopada 2017

Ekologiczne sukcesy gminy Lipie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

Ekologiczne sukcesy gminy Lipie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach

7 dni
WFOŚiGW w Katowiach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiada za stworzenie możliwości finansowych, ułatwiających realizację inwestycji, które zapewnią wykonanie unijnych zobowiązań przez samorządy w zakresie ochrony środowiska.
Gmina Lipie znalazła się w gronie gmin współpracujących z WFOŚiGW w Katowicach.

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków”

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym wzdłuż drogi powiatowej i gminnych w miejscowości Danków, pozwoliła na rozwiązanie problemu z usuwaniem nieczystości z gospodarstw domowych, mając na celu również pomoc w utrzymaniu odpowiedniej czystości wody w planowanym zbiorniku w Dankowie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Albertów – Chałków. 
Zadania były finansowane w okresie: 03.06.2010 – 30.12.2012, a ich wartość według umów z WFOŚiGW tj.: pożyczki preferencyjnej, której plan został wykonany w 100 proc. w kwocie 951.085,94 zł i pomostowej, której wykonanie również wyniosło 100 proc. w kwocie 2.853.257,84 zł. 
Łączny koszt inwestycji wraz z środkami własnymi gminy Lipie to 4.987.397,18 zł netto.
Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z umową pożyczki preferencyjnej i pomostowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzanie ścieków ze 108 budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej (w umowie zaplanowano ok. 100 budynków) oraz:

* Kolektor grawitacyjny Ø200 PVC o długości 2.644,o mb;

* Kolektor grawitacyjny Ø160 PVC o długości 814,0 mb;

* Rurociąg tłoczny Ø 90PE o długości 1.605,0 mb;

* Przepompownie ścieków 4 szt.;

* Przyłącza Ø160 mm PVC – na podstawie zestawienia przyłączy kanalizacyjnych 108 szt. – budynki podłączone na dzień zakończenia zadania.

Sieć wodociągowa:
* Sieć wodociągowa z rur PVC Ø110 o łącznej długości 2.299,5 mb;

* Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 o łącznej długości 198,5 mb/14 szt.

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami pożyczki preferencyjnej i pomostowej. Wykonano większy zakres rzeczowy inwestycji niż przewidziany w umowie. Efekt ekologiczny osiągnięto również na poziomie wyższym od zaplanowanego w odniesieniu do podłączonych do kanalizacji sanitarnej budynków – więcej o 8 przyłączonych budynków. Inwestycje zostały oznakowane tablicami pamiątkowymi informującymi o dofinansowaniu inwestycji ze środków WFOŚiGW.

Sieć wodociągowa:
Stworzono możliwość dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości.

II. „Przełożenie wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w miejscowości Danków”


W 2011 roku ruszyły prace związane z przełożeniem rur wodociągowych w Dankowie, polegające na wymianie rur azbestowo–cementowych na rury polietylowe (PE). Inwestycja ta była bardzo ważna dla mieszkańców ze względu na wyeliminowanie szkodliwego wpływu azbestu, pozwoliło to również na zmniejszenie strat w przesyłaniu wody. 
Zadanie było finansowane w okresie: 17.06.2011 – 10.05.2012, ze środków pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach w kwocie 516.862 zł, umorzenia pożyczki na kwotę 222.895,43 zł. 
Łączny koszt inwestycji wraz z środkami własnymi gminy Lipie to 823.359,92 zł netto.
Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z umową pożyczki oraz odpowiednim paragrafem umowy umorzenia.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano:
* Sieć wodociągowa z rur PE Ø90 i Ø110 o łącznej długości 2.926,0 mb;

* Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 o łącznej długości 845,0 mb w ilości 131 szt.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami: pożyczki i umorzenia pożyczki. Wykonano przewidziany w umowie zakres rzeczowy inwestycji, tym samym osiągnięto zamierzony efekt ekologiczny. W maju 2012 dokonano odbioru inwestycji, polegającej na wymianie rur azbestowo–cementowych na rury PE w Dankowie. Wykonano ok. 3 km wodociągu i 142 przyłącza wodociągowe. Dzięki wymianie znacznie zmniejszyły się straty wody, zdecydowanie zmalała liczba awarii oraz wyeliminowano szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie i życie.

III. „Przełożenie wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Stanisławów, Lindów i części Julianowa”

W roku 2014 zrealizowano zadanie polegające na przełożeniu wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE na odcinku 3,7 km wymieniono również ok. 150 sztuk przyłączy wodociągowych. 
Inwestycja była finansowana w okresie: 27.07.2012 – 03.07.2014, a jej wartość według umowy z WFOŚiGW tj.: pożyczki, której plan został wykonany w 100 proc. w kwocie 183.000 zł. 
Łączny koszt inwestycji wraz z dotacją i środkami własnymi gminy Lipie wyniosła 221.134,15 zł netto.
Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z umową pożyczki.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano:
* Sieć wodociągową z rur PE Ø90 i Ø110 o łącznej długości 3.906,5 mb;

* Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 o łącznej długości 3.379,0 mb w ilości 159 szt.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama