7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

23 sierpnia 2017

Prawie Star Trek: hybrydowa stacja kosmiczna

 Prawie Star Trek: hybrydowa stacja kosmiczna

7 dni
O problemach, jakie stwarzają nowe autobusy hybrydowe pisaliśmy już wielokrotnie. Zakup 40 autobusów Solbus był jedną z najgorzej trafionych inwestycji w całej historii Częstochowy.
Powszechnie wiadomo, że hybrydy są zdecydowanie zbyt głośne, spalają – zdaniem pracowników MPK – o 40 proc. więcej paliwa niż powinny, a do tego nie jeżdżą z powodu nagminnych awarii. W okresie zimowym zdarzało się, że spośród 40 pojazdów, na trasę wyjeżdżało zaledwie 8. W kwietniu, były już dziś prezes Roman Bolczyk podjął decyzję o wycofaniu z ruchu wszystkich pojazdów hybrydowych, po tym gdy jeden z nich spłonął. Tyle w sprawie samych autobusów. Mało kto jednak wie, że inwestycja nie dotyczyła wyłącznie pojazdów. Na potrzeby autobusów hybrydowych na terenie częstochowskiego MPK, musiała powstać nowa stacja paliw. 

I tu nasuwa się mnóstwo pytań:
* Czy producent autobusów stawiał jakiekolwiek warunki dotyczące budowy stacji paliw?
* Jaki był koszt budowy i kto poniósł ten koszt oraz z jakich środków? 
* Kto dostarcza paliwo do stacji paliw i jakie są warunki tej dostawy?
* Czy MPK musi realizować limity zużycia paliwa i czy umowa przewiduje kary za niewykorzystanie limitów? 
* Czy z nowo powstałej stacji, prócz autobusów MPK, mogą korzystać inne pojazdy?
* Jaki jest miesięczny koszt zakupu paliwa przez MPK, a jaki utrzymania stacji paliw?
* Czy MPK ponosi inne koszty związane ze stacją paliw?
* W jaki sposób MPK zamierza wykorzystać nowo powstałą stację paliw w przypadku, gdyby się okazało, że częstochowski przewoźnik nie dysponuje już pojazdami na to paliwo?

Z prośbą o odpowiedzi zwróciliśmy się do częstochowskiego MPK.


„W 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. złożyło wniosek w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs w ramach Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji GIS – GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski”.

Wartość wniosku o dofinansowanie netto: 65.950.000 zł (100% dofinansowania).

W kwietniu 2014 roku wniosek MPK zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wstępnie zakwalifikowanych do finansowania zakupu niskoemisyjnych autobusów przez NFOSiGW. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 7 października 2014 roku.

W dniu 24 listopada 2014 roku został wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca autobusów hybrydowych o napędzie gazowo (CNG) – elektrycznym (25 krótkich + 15 przegubowych) – firma LIDER TRADING Sp. z o.o. z Warszawy, produkująca autobusy marki SOLBUS. Umowy podpisano w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Nasze wymagania dotyczące paliwa metanowego określają przepisy prawa określone w załączniku Nr 4 do Umowy Nr Z/106/RTZ/2015 z 04.08.2015 roku.

Z dniem 16 listopada 2016 roku stacja tankowania CNG uzyskała decyzję pozwalającą na jej użytkowanie.

Uchwałą Nr 1146 Zarządu Spółki MPK w Częstochowie z 04.11.2014 roku powołana została komisja przetargowa w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemnym (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową ogólnodostępnej stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o.o.”

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 roku poz. 90 z późniejszymi zmianami) w procedurze pełnej, czyli w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie publikowane było również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 4 sierpnia 2015 roku zawarto stosowną umowę Nr Z/106/RTZ/2015 z Górnośląskim Zakładem Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

W ramach zawartej umowy wykonawca wykonał projekt oraz wybudował stację tankowania dla dostarczanego paliwa metanowego, która jako budowla obejmująca całą infrastrukturę tj. fundamenty stacji, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje oraz urządzenia trwale związane z gruntem (wodno-kanalizacyjne, przyłącza energetyczne, przewody gazowe i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowią własność MPK.

Za wykonanie wymienionej budowli wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 980.000 zł netto = podatek VAT w wysokości 23%.
Wymienione wynagrodzenie było pokryte z własnych środków MPK.

Wszystkie pozostałe urządzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urządzenia przenośne zostały dostarczone, zamontowane oraz użytkowane przez cały okres obowiązywania umowy przez wykonawcę i na jego koszt, stanowić będą własność wykonawcy.
Stacja tankowania wybudowana jest na terenie MPK, zlokalizowanym na części działki nr 20 k.m. 314. Przedmiotowy fragment terenu wraz z infrastrukturą stanowiącą własność MPK został wydzierżawiony wykonawcy stacji, na cały okres obowiązywania umowy, na kwotę 14 zł netto za 1 m. kw. powierzchni miesięcznie od momentu uzyskania decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

Umowa na dostawę paliwa metanowego została zawarta na okres 10 lat do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw w wysokości 16.000.000 Nm sześciennych.
Umowa nie precyzuje żadnych limitów dostaw paliwa metanowego, precyzuje jedynie całkowitą wielkość dostaw paliwa metanowego. 
MPK nie poniosło żadnych kar z tytułu dostarczanego paliwa metanowego.

Stacja tankowania CNG została otwarta dla klientów zewnętrznych z dniem 8 maja 2017 roku. Stosowną informację zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.mpk.czest.pl, w której odsyłamy do wykonawcy stacji w celu dopełnienia formalności, który bezpośrednio obsługuje klientów zewnętrznych.

W ostatnich trzech miesiącach średni koszt zakupu paliwa metanowego przez MPK wyniósł około 260.000 zł brutto miesięcznie.

MPK nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem stacji, a tym samym nie ma dokładnej wiedzy dotyczącej kosztów jej utrzymania.

MPK podejmuje działania zmierzające do doprowadzenia do pełnej sprawności autobusów hybrydowych o napędzie gazowo-elektrycznym i bezpiecznej ich eksploatacji.”

Odpowiedź MPK pozostawiamy bez komentarza.


Renata R. Kluczna

Komentarze (1)

16 grudnia 2017

Szkoda mi tych hybryd. Moje ulubione autobusy stoją w zajezdni już 9 miesięcy! Niech je w końcu wypuszczą.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama