7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

18 stycznia 2016

Likwidator wyjaśnia, jak sprzedaje „Ankę”

Likwidator wyjaśnia, jak sprzedaje „Ankę”

7 dni
Sprawa budowy marketu na nieruchomości likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Dziewiarskiego „Anka” przy al. Niepodległości 14 (pisaliśmy już kilkakrotnie) budzi coraz większe emocje. Zaniepokojeni są nie tylko właściciele udziałów spółdzielni oraz niektórzy radni, ale także mieszkańcy dzielnicy Ostatni Grosz. Zdaniem ostatnich nie ma potrzeby budowy kolejnego pawilonu wielkopowierzchniowego, gdyż tuż obok niedawno powstał market Netto. 

Byli pracownicy (właściciele udziałów spółdzielni) natomiast domagają się od likwidatora szybkiej sprzedaży nieruchomości „Anki”, bo liczą na wypłatę pokaźnych kwot z udziałów. Oferenci, którzy dotychczas zgłaszali się do likwidatora nie są zainteresowani wykorzystaniem budynku dawnego zakładu, choć jest w zupełnie dobrym stanie, lecz jego wyburzeniem i postawieniem w tym miejscu hali pod market. Inwestorzy stawiają jednak warunki, domagają się zmiany układu komunikacyjnego przy al. Niepodległości, wprowadzenia dodatkowego pasa do skrętu w lewo oraz sygnalizacji świetlnej z przejściem dla pieszych naprzeciw marketu. Na to z kolei nie wyraża zgody Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.
Po serii naszych artykułów tematem zainteresowali się radni miasta Częstochowy oraz parlamentarzyści. Różne grupy interesu zaangażowane w sprawę sprzedaży nieruchomości po byłej spółdzielni „Anka” oskarżają się na nawzajem i obarczają odpowiedzialnością za doprowadzenie do sytuacji patowej.
Swoje stanowisko przesłał do naszej redakcji likwidator: Biuro Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

„Wyjaśnienia likwidatora Spółdzielni Inwalidów „Anka” dotyczące dwóch artykułów zamieszczonych w Tygodniku Regionalnym „7dni” w dniach 3 i 17 grudnia 2015 r., a dotyczących procesu likwidacyjnego Spółdzielni Inwalidów „Anka”:

Biuro Doradztwa i Usług „Hera” sp. z o.o. w Sosnowcu została likwidatorem Spółdzielni Inwalidów „Anka” w dniu 01.07.2012 r. - po rezygnacji poprzedniego likwidatora. Począwszy od tego momentu likwidator podjął działania celem sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Częstochowie przy Al. Niepodległości 14. Działania przyniosły efekt w postaci złożenia listu intencyjnego o zakupie nieruchomości przez firmę Sigma Group z Katowic. 3 marca 2014 r. została podpisana przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości za kwotę 2,5 mln. Warunkami zawarcia ostatecznej umowy było uzyskanie przez Sigma Group warunków zabudowy, a także pozwolenia na budowę. Jednocześnie Sigma Group zobowiązała się do comiesięcznej wpłaty zaliczki w wysokości 10 tys. zł począwszy od marca 2014 r.
Od listopada 2014 r. do maja 2015 r. trwała korespondencja pomiędzy Sigmą, a MZDiT w Częstochowie, której finałem było pismo z 7 maja 2015 r. informujące Sigmę, że MZDiT zaproponowane rozwiązanie obsługi komunikacyjnej opiniuje negatywnie.
Sigma Group pismem z dnia 25 maja 2015 r. skierowanym do Urzędu Miasta Częstochowy przedłożyła skorygowaną koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z obsługą komunikacyjną uwzględniającą uwagi i wytyczne MZDiT, jednocześnie wnosząc o wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy.
W czerwcu i lipcu 2015 r. Urząd Miasta Częstochowy informował Sigmę, jak również likwidatora Spółdzielni oraz członków Spółdzielni, że wydanie warunków zabudowy jest kwestią czasu. Ponowne zapewnienia padły w sierpniu 2015 r. Natomiast 9 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta poinformował Sigmę, że wnioskowana inwestycja nie może być obsługiwana komunikacyjnie w sposób przedstawiony we wniosku.
We wrześniu 2015 r. likwidator „Hera” pozyskał kolejnego klienta na zakup nieruchomości – Silesia Equity Holding sp. z o.o. w Katowicach, który złożył oficjalną ofertę zakupu nieruchomości za kwotę 2.650.000 zł.
Likwidator o zaistniałej sytuacji poinformował członków spółdzielni na spotkaniu 20 października 2015 r., na którym ustalono między innymi, że sprzedaż nieruchomości nastąpi kupującemu, który szybciej załatwi formalności związane z warunkami zabudowy i pozwoleniem na budowę. W związku z powyższym 4 listopada 2015 r. została formalnie rozwiązana umowa przedwstępna z firmą Sigma Group.
6 listopada 2015 r. likwidator odbył spotkanie z prezydentem Częstochowy na temat sytuacji związanej ze sprzedażą nieruchomości, prosząc o przyśpieszenie wydania warunków zabudowy. Efektem było kolejne spotkanie (24 listopada) likwidatora i członków Rady Nadzorczej z wiceprezydentem miasta, który zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do przyśpieszenia wydania warunków zabudowy. Likwidator poinformował, że w trakcie trwania umowy przedwstępnej z firmą Sigma Group do Spółdzielni wpłynęła kwota zaliczki 190 tys. zł netto, która została wykorzystana na spłatę bieżących zobowiązań (płace pracowników, koszty energii, opału, częściowa zapłata zobowiązań wobec US i BDiU „Hera” sp. z o.o., Archiwum Mirex).
Likwidator stwierdza, że w chwili obecnej dwie firmy są zainteresowane zakupem nieruchomości i jej sprzedaż nastąpi kupującemu, który szybciej załatwi formalności związane z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwoleniem na budowę.
Ponadto likwidator informuje, że do 30 grudnia 2015 r. Urząd Miasta w Częstochowie nie wydał postanowienia o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Likwidator 28 grudnia 2015 r. wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Częstochowy o rozważenie możliwości zakupu nieruchomości.
Przedłużający się proces likwidacji sprzyja Urzędowi Miasta, ponieważ likwidator co roku nalicza na rzecz miasta ok. 100 tys. zł podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które Urząd uzyska po ewentualnej sprzedaży nieruchomości.
Dodatkowo wyjaśniam, że firma Sigma Group nie wpłacała likwidatorowi żadnych kwot. Natomiast kwotę 10 tys. zł wpłacała na konto Spółdzielni Inwalidów „Anka” na poczet sprzedaży nieruchomości przez okres 19 miesięcy. Rozliczenie tej zaliczki następowało w bilansach rocznych Spółdzielni zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie członków. Pragnę poinformować również, że o działaniach związanych z likwidacją majątku Spółdzielni, likwidator na bieżąco informował członków Rady i członków Spółdzielni na Zebraniach Członków i Walnych Zgromadzeniach, którzy akceptowali informacje o działalności, udzielając w tych sprawach absolutorium likwidatorowi.
Likwidator dokłada starania o jak najszybsze zakończenie procesu likwidacji i nie jest w jego interesie przedłużanie procesu likwidacji o czym wielokrotnie informował członków Spółdzielni. Warunkiem zakończenia likwidacji jest jednak sprzedaż nieruchomości, co nie było zależne od likwidatora. 
Reasumując, informuję że proces likwidacji przebiega zgodnie z prawem spółdzielczym, co potwierdza przeprowadzana corocznie lustracja przez lustratora Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie, a także udzielanie likwidatorowi corocznie i jednogłośnie absolutorium.
Likwidator
Biuro Doradztwa i Usług „Hera” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Henryk Zdebski”

Tekst zawiera obszerne fragmenty wyjaśnień likwidatora.

Do tematu powrócimy.


Renata R. Kluczna

Komentarze (1)

18 stycznia 2016

dawać nową biedrę bo same biedaki i emeryci w Częstochowie.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama