7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

18 listopada 2015

Nowy poseł w akcji

7 dni
To pierwsza, poważna interwencja nowego posła Tomasza Jaskóły (Kukiz`15). Parlamentarzysta zajął się sprawą trwającego od kilku miesięcy konfliktu pomiędzy studentami, a samorządem studenckim i władzami uczelni. 
-  Widać wyraźnie, że na Politechnice Częstochowskiej jest ferowana jedna opcja polityczna. Chciałbym, podobnie jak studenci, by uczelnia nareszcie została uwolniona. Znam problemy Politechniki i wiem, że jest tam mnóstwo nieprawidłowości, zapewne wynika to z siły matecznika, mam na myśli środowisko SLD – mówi Tomasz Jaskóła.

Poseł wystosował do władz Politechniki list, z żądaniem odpowiedzi na zadane w nim pytania.

„W ostatnim czasie zgłosili się do mnie studenci Politechniki Częstochowskiej, zaniepokojeni sytuacją panującą obecnie na uczelni. W trakcie rozmowy, przedstawili oni swoje stanowisko i przekazali szereg informacji dotyczących w szczególności nieprawidłowości, do których mogło dojść w trakcie tegorocznych Juwenaliów.
Z informacji które otrzymałem wynika, iż podczas tzw. „Balów na Gigancie” mogło dojść do nielegalnego pobierania opłat za wstęp oraz szatnię w kwotach z góry narzuconych przez osoby pobierające opłaty, a nie w formie dobrowolnych cegiełek. Zostałem także poinformowany o sprzedaży alkoholu na ww. imprezie. 
Z informacji przedstawionych przez studentów wynika, że podczas tzw. „Balów na Gigancie” miała również miejsce, dyskryminacja niektórych studentów poprzez bezpodstawne wyrzucanie ich przez ochronę z imprezy na polecenie organizatora. 
Studenci przedstawili także problem związany z zastraszaniem oraz groźbami karalnymi, kierowanymi w ich kierunku podczas ww. imprezy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19 i 20 Ustawy o mandacie Posła i Senatora, wnioskuję do Rektora Politechniki Częstochowskiej o wydanie następujących dokumentów oraz udostępnienie następujących danych:
* Zgody Rektora Politechniki Częstochowskiej na pobieranie opłat za wstęp oraz szatnię podczas „Balów na Gigancie”. Jeżeli owej zgody nie było, proszę o wydanie zaświadczenia, które w sposób jednoznaczny to określa.

* Pozwolenia na sprzedaż alkoholu na tzw. „Balach na Gigancie”. Jeżeli takiego nie było, proszę o wydanie zaświadczenia, który w sposób jednoznaczny to określa.

* Regulaminu imprez odbywających się podczas tegorocznych Juwenaliów na Politechnice Częstochowskiej.

* Wszystkich faktur związanych z  rozliczeniem tegorocznych Juwenaliów, zarówno środków wydzielonych z budżetu Politechniki Częstochowskiej jak i Urzędu Miasta Częstochowy.

* Pełnego sprawozdania finansowego ze środków przyjętych od studentów w postaci opłat za wstęp i szatnię na tzw. „Balach na Gigancie”, zawierającego informacje nt. ilości osób, od których pobrano opłaty, uzyskanej kwoty oraz pełnego rozliczenia tych środków.

* Zgłoszenia tzw. „Balów na Gigancie” jako imprezy masowej.

* Zgody na użycie zadymiacza podczas tzw. „Balów na Gigancie”.

Studenci poinformowali mnie także o możliwych nieprawidłowościach w wyborach do organów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej.
Z przekazanych informacji wynika, iż spora część przedstawicieli URSS została wybrana 
w sposób nielegalny, bez poszanowania regulaminów oraz dobrego zwyczaju.

Zostałem również poinformowany o działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie Politechniki Częstochowskiej, konkretnie podmiotu „Reklama Czewka” reklamowanego 
w intrenecie pod adresem ul. Akademicka 5 pokój nr 2 Częstochowa, tj. Dom Studencki Bliźniak. 

Moje wątpliwości budzi także działalność Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) przy Politechnice Częstochowskiej. W związku z powyższym wnioskuję o wydanie:
* Wszystkich protokołów z zebrań Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej dotyczących wyborów Studenckich Komisji Wyborczych począwszy od listopada 2010 roku do dnia dzisiejszego.

* Wszystkich protokołów z wyborów przeprowadzonych przez Studencką Komisję Wyborczą począwszy od listopada 2010 roku do dnia dzisiejszego.

* Wszystkich protokołów z posiedzeń Studenckiej Komisji Wyborczej począwszy od listopada 2010 roku do dnia dzisiejszego.

* Listy aktualnych oraz byłych studentów Politechniki Częstochowskiej, będących członkami Zrzeszenia Studentów Polskich począwszy od stycznia 2000 roku do dnia dzisiejszego.

* Pełnego rozliczenia działalności częstochowskiego oddziału Zrzeszenia Studentów Polskich działającego przy Politechnice Częstochowskiej począwszy od stycznia 2010 roku do dnia dzisiejszego.

* Dokumentów dotyczących zasad finansowania Zrzeszenia Studentów Polskich przez Politechnikę Częstochowską.

* Szczegółów związanych z organizowanymi przez częstochowski oddział Zrzeszenia Studentów Polskich obozami adaptacyjnymi, w szczególności kwot przekazywanych na taką działalność przez Politechnikę Częstochowską bądź inny istniejący podmiot współfinansujący to przedsięwzięcie wspólnie z  Zrzeszeniem Studentów Polskich.

* Szczegółów związanych z organizowanymi przez częstochowski oddział Zrzeszenia Studentów Polskich wycieczkami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności kwot przekazanych na poszczególne wyjazdy przez Politechnikę Częstochowską oraz rozliczenia wszystkich wyjazdów począwszy od stycznia 2005 roku do dnia dzisiejszego. 
Proszę także o przekazanie pełnej historii rachunku bankowego, na które były przelewane pieniądze od uczestników ww. wyjazdów począwszy od stycznia 2005 roku do dnia dzisiejszego.

* Proszę o jasne określenie kwestii posiadania przez częstochowski oddział ZSP listy adresów e-mail wszystkich studentów Politechniki Częstochowskiej, na które są wysyłane materiały promocyjne ww. podmiotu, w szczególności sprecyzowanie czy dane te zostały przekazane przez Politechnikę Częstochowską.

* Wszystkich szczegółów oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot „Reklama Czewka” na terenie Politechniki Częstochowskiej.

Proszę o informację na wskazane tematy zgodnie z terminem 14 dniowym wynikającym z Ustawy o sprawowaniu mandatu Posła i Senatora i KPA. Informuję, iż brak odpowiedzi ze strony Politechniki Częstochowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma lub udostępnienie niepełnych bądź nieprecyzyjnych informacji, o które wnioskuję będzie skutkowało skargą do organu nadzorującego Politechnikę Częstochowską tj. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez ponownych wniosków z mojej strony.

Z poważaniem
poseł Tomasz Jaskóła”.

Poseł Jaskóła nie jest pierwszym, który zadaje tego typu pytania władzom uczelni. Pytali już studenci Politechniki, pytał Parlament Studentów RP i lokalni politycy – odpowiedzi jednak nie dostali. Ciekawe czy ranga posła okaże się skuteczniejsza.


Renata R. Kluczna

Komentarze (8)

22 listopada 2015

W radzie nadzorczej w CzPK zasiada pani od nauk akademickich oczywiście od SDL . Następnie jeden z prezesów w tym przedsiębiorstwie też od SLD jest z Politechniki .


20 listopada 2015

czas wypie.... wszystkich nierobów polityków z częstochowskich uczelni.


19 listopada 2015

Sitwa Politechniki Cz. prosperuje już kawał czasu, epoka "skowronowa" trwa. Sitwy wydziałowe - zwłaszcza "budownictwo" i "zarządzanie" - trzymają się mocno. Wszystko uwikłane we wzajemne interesy. Bezwstyd i bezkarność. Vide ostatnia afera byłego dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Jarosława Rajczyka (ciągle we władzach wydziału), który "przez kilka lat zatajał notoryczną nieobecność na uczelni swojego podwładnego, konkretnie brata, i tym samym pomógł mu wyłudzić ponad 300 tys. zł nienależnego wynagrodzenia". Proces Jarosława Rajczyka toczy się przed sądem okręgowym. ### Tylko granat wrzucony w środek mógłby ujawnić zgniliznę tego środowiska - nędzę moralną i umysłową wielu "pracowników nauki". Przerażająca prowincja. ### Nie dziwi, że na takiej glebie kwitną parszywe interesy studenckich "organizacji młodzieżowych" - zaplecza częstochowskiego SLD.


18 listopada 2015

Politechnika rządzi się swoimi prawami, konflikty, które można zaobserwować to nie tylko te przedstawione w artykule. Często zdarzają się nieporozumienia (czyt. niezgoda ) między pracownikami katedr. Wątpię, że to poglądy polityczne. Po prostu zwykłe "klepanie po ramieniu", a za plecami nóż. Tak właśnie wygląda współpraca na politechnice. Nagonka na samorząd to tylko wierzchołek góry lodowej.


18 listopada 2015

konkretnie i na temat. w skrócie, pierwszy krok do obalenia czerwonej spółdzielni na PCz


18 listopada 2015

brawo


18 listopada 2015

A to ;brak odpowiedzi ze strony Politechniki Częstochowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma lub udostępnienie niepełnych bądź nieprecyzyjnych informacji, o które wnioskuję będzie skutkowało skargą do organu nadzorującego Politechnikę Częstochowską tj. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez ponownych wniosków z mojej strony.


18 listopada 2015

Art. 19. 1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych. Art. 20. 1. Poseł lub senator ma prawo podjąć - w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich - interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. 2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić. 3. Kierownicy organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu, oraz udzielić informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. 4. Legitymacja poselska lub senatorska upoważnia parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek, o których mowa w ust. 1. Uczelnia wyższa to żaden z powyższych podmiotów. A więc p. Jaskóła nawet jako poseł nie jest na podstawie przedmiotowych przepisów żądać udzielenia informacji. I co


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama